Dotacje na innowacje
Internet
kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
eInclusion w Gminie Aleksandrów Łódzki
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Cele projektu

Cel główny

Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Projekt przyczynia się do realizacji celu:

  • Działania-poprzez spójność z logiką działania, którą jest zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu, a w szczególności zapewnienie dostępu do e-usług mieszkańcom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji życiowej, materialnej oraz zamieszkałych na terenach wiejskich. Projekt spełnia te postulaty, gdyż zapewnia dostęp do Internetu 200 gosp.dom. wyznaczonym przez OPS, a ponadto umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu na 55 komputerach i 25 tabletach w 3 punktach w gminie miejsko-wiejskiej: w Bełdowie, Rąbieniu i Aleksandrowie Łódzkim.
  • Priorytetu-z uwagi na fakt, że stanowi zadanie z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Elementem działań będzie zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu szerokopasmowego, sprzętu i oprogramowania dla potencjalnie wykluczonych ze społ. informacyjnego gosp. dom. przy zapewnieniu odpowiednich warunków użytkowania oraz pomocy technicznej i ofercie nabycia wiedzy z tego zakresu. Projekt realizowany będzie z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej. Projekt uzupełnia przeprowadzone już w Gminie działania z zakresu e-usług publicznych.
  • Programu-poprzez przyczynianie się do budowania gospodarki opartej na wiedzy, dzięki wsparciu czynnika produkcji jakim jest kapitał ludzki. Projekt umożliwi zwiększenie kompetencji potencjalnych pracowników, dzięki czemu krajowe przedsiębiorstwa zyskają istotny bodziec do rozwoju. Osiągnięte dzięki temu upowszechnianie e-usług korzystnie wpłynie na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw.

Cele pośrednie (na poziomie rezultatów)

  • 1. zapewnienie możliwości technicznych dostępu do Internetu
  • 2. zapewnienie obsługi systemu informatycznego i internetowego
  • 3. zwiększenie kompetencji Beneficjentów ostatecznych w zakresie obsługi komputerów i internetu

Szczegółowe cele (na poziomie produktów)

  • Ad 1) umożliwienie funkcjonowania sieci i opieki nad osobami objętymi projektem poprzez zagwarantowanie obsługi personelu
  • Ad 2) zapewnienie technicznych możliwości funkcjonowania systemu dzięki zakupowi sprzętu i oprogramowania
  • Ad 2) zapewnienie dostępu do łączności internetowej poprzez zapewnienie szerokopasmowego Internetu drogą radiową
  • Ad 3) umożliwienie korzystania Beneficjentów ostatecznych z komputerów i Internetu dzięki nauce obsługi urządzeń oraz oprogramowania
A+ A-

Twój adres IP to: 44.200.140.218